Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door Beheerplanspecialist.nl, hierna te noemen Beheerplanspecialist.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden hierna aangehaald als de Beheerplanspecialist 2017-1 en maken deel uit van elke door Beheerplanspecialist uitgebrachte offerte en met haar tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming tussen Beheerplanspecialist en haar opdrachtgever schriftelijk is afgeweken. Indien één of meer artikelen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.

2. Toepasselijke algemene voorwaarden

Op alle door Beheerplanspecialist te verrichten werkzaamheden is 'De Nieuwe Regeling 2011' (hierna: DNR 2011) van toepassing. Op werkzaamheden die betrekking hebben op de uitvoering van werken zijn de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012' (hierna UAV 2012) van toepassing, tenzij in de door Beheerplanspecialist uitgebrachte offerte anderszins wordt aangegeven. De opdrachtgever wordt geacht de DNR 2011, alsmede de UAV 2012 met eventuele bijlagen te kennen. De Beheerplanspecialist 2017-1, DNR 2011 en de UAV 2012 worden, indien de opdrachtgever daar uitdrukkelijk om vraagt, beschikbaar gesteld als digitale bijlagen. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de DNR 2011 en/of de UAV 2012 prevaleren altijd de Beheerplanspecialist 2017-1.

3. Offerte

Een door Beheerplanspecialist uitgebrachte offerte kan gedurende één maand na dagtekening door de opdrachtgever worden aanvaard tenzij in de offerte anders is aangegeven. Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de offerte geldende wet- en regelgeving.

4. Tarieven en betaling

Beheerplanspecialist is gerechtigd tarieven te wijzigen. In geval van een bij of krachtens de wet getroffen loon- of prijsmaatregel, kan de tarievenwijziging ingaan op de eerste dag van de maand volgende op die van de maatregel. Tariefsverhogingen zullen aan de opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden. Tariefsverhogingen tot drie maanden na opdrachtverstrekking worden niet doorberekend. Beheerplanspecialist dient haar declaraties per maand in, tenzij anders overeengekomen. Het staat Beheerplanspecialist vrij voorschotdeclaraties te zenden. Betaling van de (voorschot)declaraties geschiedt binnen dertig dagen na dagtekening. Indien Beheerplanspecialist, al dan niet na rappel, geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd haar vordering uit handen te geven en is de opdrachtgever ook de daaraan verbonden kosten, vermeerderd met de omzetbelasting, verschuldigd. Voorts is de opdrachtgever alle andere kosten verschuldigd die Beheerplanspecialist moet maken om haar vordering te incasseren. Betalingen van de opdrachtgever worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

5. Annuleringsregeling

Voor annulering van gemaakte reserveringen en afspraken hanteren wij als Beheerplanspecialist, voorzover wij er niet in slagen om tijdig vervangende betaalde werkzaamheden te verkrijgen, de volgende regeling:

  • annuleren van reservering/afspraak tussen 30 en 21 werkdagen voordien: verschuldigd 65% van het geldend tarief;
  • annuleren van reservering/afspraak tussen 20 en 11 werkdagen voordien: verschuldigd 80% van het geldend tarief;
  • annuleren van reservering/afspraak tussen 10 en 6 werkdagen voordien: verschuldigd 90% van het geldend tarief;
  • annuleren van reservering/afspraak vanaf 5 en minder werkdagen voordien: verschuldigd 100% van het geldend tarief.
Eventuele arrangementskosten worden door het conferentieoord/restaurant/hotel zonder tussenkomst van Beheerplanspecialist in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

5.1 Bij vooruitbetaling

In het geval de desbetreffende factuur bij vooruitbetaling is voldaan zal het wegens annulering niet verschuldigde bedrag als vorenbedoeld binnen 14 dagen door ons worden terugbetaald op het door u aan te geven bankrekeningnummer.

6. Samenwerking met derden

Indien Beheerplanspecialist, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de DNR 2011, op verzoek van opdrachtgever samenwerkt met één of meer andere adviesbureaus, architecten of andere derden inschakelt, zal Beheerplanspecialist voor het door deze derden verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover Beheerplanspecialist deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De opdrachtgever is in die gevallen verantwoordelijk voor de door deze derden aan Beheerplanspecialist te verstrekken gegevens. Indien Beheerplanspecialist in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf één of meer andere bureaus of deskundigen inschakelt, zal Beheerplanspecialist voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht aansprakelijk zijn voor zover die derde jegens Beheerplanspecialist aansprakelijk is.

7. CAR-verzekering

Beheerplanspecialist sluit voor het werk géén CAR verzekering af, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen. Beheerplanspecialist doet de aanbeveling aan de opdrachtgever om voor werken, waarvoor zulks mogelijk is, een CAR- of vergelijkbare verzekering af te sluiten. Indien een verzekering als hiervoor bedoeld wordt afgesloten, verplicht de opdrachtgever zich Beheerplanspecialist als medeverzekerde in de polis onder primaire dekking op te (laten) nemen.

8. Werkzaamheden in het veld

Ten aanzien van in het veld te verrichten werkzaamheden, onderzoekingen en inventarisaties geldt dat indien betreding van percelen noodzakelijk is daarvoor door of vanwege de opdrachtgever toestemming dient te worden verleend c.q. verkregen. Eventuele schade voor Beheerplanspecialist, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming, is voor rekening van de opdrachtgever. Tevens geldt dat Beheerplanspecialist niet aansprakelijk is voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van bij Beheerplanspecialist in dienst zijnd personeel. Opdrachtgever zal Beheerplanspecialsit vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade.

9. Gegevensverstrekking, verzending en gebruik van documenten

De opdrachtgever staat ervoor in, dat de door hem te verstrekken gegevens tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Kosten ten gevolge van vertraging in het verstrekken van deze gegevens en in het algemeen stagnatie buiten de schuld van Beheerplanspecialist komen voor rekening van de opdrachtgever. Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door Beheerplanspecialist geschiedt voor risico van de opdrachtgever. De door Beheerplanspecialist vervaardigde rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en dergelijke mogen alleen door de opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. De opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks-) rapporten aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

10. CO2-emissie

Indien de opdrachtgever de beschikking heeft over de CO2-emissie inventaris (scope 1 & 2 CO2-emissies uit de CO2-prestatieladder) en energieverbruikgegevens van uitgevraagde werken, dan draagt zij deze voor aanvang van de werkzaamheden over aan Beheerplanspecialist.

11. Toezicht

Indien de opdracht inhoudt dat Beheerplanspecialist toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, kan Beheerplanspecialist alleen aansprakelijk zijn voor de perioden waarin zij dit toezicht volgens opdracht daadwerkelijk heeft gehouden.

12. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Beheerplanspecialist onder de DNR 2011 en onder de UAV 2012 is beperkt tot (maximaal) het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Beheerplanspecialist wordt uitgekeerd. Voorts geldt dat de aansprakelijkheid van Beheerplanspecialist met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van de DNR 2011 beperkt is tot de aard en omvang zoals bedoeld in de DNR 2011 en in het kader van de UAV 2012 tot de opdrachtsom tot een maximum van € 1.000.000,-. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van derden indien rapporten/documenten niet alleen door opdrachtgever zijn gebruikt voor het doel waarvoor de overeenkomst tussen partijen is gesloten.

13. Geheimhouding en gebruik als referentie

De opdrachtgever en Beheerplanspecialist zullen alle door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en van deze gegevens alleen gebruikmaken in het kader van de uitvoering van de opdracht. Beheerplanspecialist is gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken.

14. Personeel

De opdrachtgever verbindt zich in de periode van uitvoering van de opdracht en, in afwijking van art. 12 lid 6 DNR 2011, binnen een jaar na beëindiging ervan, anders dan na toestemming van Beheerplanspecialist, geen bij Beheerplanspecialist in dienst zijnd personeel dat belast is met het uitvoeren van de opdracht in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen c.q. werkzaamheden te laten verrichten op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker, onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

15. Goedkeuring gegevens

Door Beheerplanspecialist aan de opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

16. Geschillen

Bij geschillen is de burgerlijke rechter bevoegd, tenzij partijen arbitrage overeenkomen.

© 2016 - 2020 Beheerplanspecialist algemene voorwaarden links rechts

volg ons op...